Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for foreningen

Dato for seneste ændring i privatpolitikken: 6.2.2019


Fysisk Aktiv For Sjov (FAFS)s dataansvar


Vi behandler personoplysninger og har vedtaget denne privatpolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.


Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af angivne formål, og vi sletter oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.


Kontaktoplysninger på den dataansvarlige


FAFS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


Kontaktoplysninger:

Kontaktpersoner: Knud Erik Jensen

Adresser: Mølleparken 13, 8400 Ebeltoft

CVR: 33846975

Telefon nr.: 21747389

Mail: kejensen9@gmail.com


Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1.Medlemsoplysninger:

a.Kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresse.

2.Oplysning om ledere og instruktører:

a.Almindelige personoplysninger:

i.Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer, bankkonto og e-mailadresse


Her indsamler vi oplysningerne fra


Foreningen får oplysninger fra dig. Foreningen indhenter ikke oplysninger fra andre kilder.


Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger


Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

•Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

•Behandling efter lovkrav

•Behandling med samtykke


Formålene:

1.Formål med behandling af medlemsoplysninger:

a.Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

b.Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

c.Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

d.Levering af varer og ydelser du har bestilt

e.Administration af din relation til os

2.Formål med behandling af oplysninger på ledere og instruktører:

a.Håndtering af instruktører og ledernes hverv og pligter i foreningen

b.Overblik over forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser

c.Opfyldelse af lovkrav

d.Udbetaling af godtgørelser, refusioner og lignende

e.Administration af den relation til os


Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser


I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

•Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling.

•Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

•Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter.

•Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilleder en konkret aktivitet eller situation i foreningen.

•Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger og ledere og instruktører til disse, for at ledere og instruktører kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer.

•Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter udmeldelse af foreningen

•Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.


Samtykke


Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.


Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.


Videregivelse af dine oplysninger


Der sker videregivelse af oplysning om ledere og instruktører i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.


Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.


Kommunikation og rettigheder til anvendelse af billeder


Vi anvender e-mail, sms og Facebook til meddelelser og kommunikation.

•Optagelse i Facebook gruppen gives kun til medlemmer af foreningen. Ved afgang af foreningen slettes medlemmet i Facebook-gruppen.

•Optagelse i e-mail gruppen gives kun til medlemmer af foreningen. Ved afgang af foreningen slettes medlemmet i e-mail-gruppen.

Vi forbeholder os ret til at anvende billeder i forbindelse med arrangementer på Facebook og hjemmeside.


Opbevaring og sletning af personlige oplysninger


Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller instruktør.

1.Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

•Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

2.Ulønnede ledere og instruktører:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

•Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt.


Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og instruktører til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.


Dine rettigheder


Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

•Retten til at blive oplyst behandlingen af data

•Retten til indsigt i egne personoplysninger

•Retten til berigtigelse

•Retten til sletning

•Retten til begrænsning af behandling

•Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).

•Retten til indsigelse


Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.


Hvis du f. eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine oplysninger, herunder fjernelse for eksempel billeder på Facebook eller hjemmeside, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Du kan altid indgive en klage til databeskyttelsestilsynsmyndigheden, f.eks. Datatilsynet.


Revidering af privatlivspolitikken


Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatpolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage besked herom.


Copyright © All Rights Reserved